Raspored odvoza papira i kartona za Gorski kotar u 2022.

Odvoz papira sa adrese korisnika (plavi spremnik) 2022.g.

Grad Delnice:

Delnice ( naselje ) – 10.02., 10.03., 07.04., 05.05., 02.06., 30.06., 28.07., 25.08., 22.09., 20.10., 17.11., 15.12.

Marija Trošt, Brod na Kupi – 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 08.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 30.11., 28.12.

Crni Lug, Malo Selo, Lučice – 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12.

Zalesina, Dedin – 09.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 16.11., 14.12.
_________________________________________________________________

Općina Ravna Gora i Općina Mrkopalj – 09.02., 09.03., 06.04., 04.05., 01.06., 29.06., 27.07., 24.08., 21.09., 19.10., 16.11., 14.12.

Općina Brod Moravice, Općina Skrad – 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 08.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 30.11., 28.12.

Općina Lokve – 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12

U plave spremnike volumena 120 litara kod korisnika u obiteljskim kućama, odnosno u spremnike od 770 i 1100 litara kod korisnika iz stambenih zgrada odlaže se : novinski i uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti, papirnata i kartonska ambalaža.

U plave spremnike NE ODLAŽE se: plastificirani i metalizirani papir, zauljeni i prljavi papir, fotografije, vlažne i obične maramice, tetrapak ambalaža, stiropor i preostali komunalni otpad.

Ukoliko će u spremniku korisnika biti odložen ne pripadajući otpad, spremnik se neće prazniti, korisnik će prvi put dobiti upozorenje a slijedeći put „Ugovornu kaznu“ iz Odluke Jedinice lokalne samouprave u kojoj je nastanjen.
Ukoliko korisnik ima povećane količine papira ili kartona ili veće kartonske kutije, isto može odložiti pored spremnika, uz uvjet da odloženi papir ili karton ostane suh. Preuzimanje papira i kartona se dodatno NE NAPLAĆUJE.

Molimo korisnike da spremnike za pražnjenje postave na uz javnu površinu do 06:00 sati na dan odvoza.

Sve informacije korisnici mogu dobiti na adresi e-pošte: cistoca@komunalac.hr i broj telefona 051/829-354.
Korisnici kojima spremnik nije dodijeljen (povremeni korisnici i korisnici iz udaljenih naselja), mogu papir i karton odlagati u spremnike na „eko-otocima“ uz iste upute kao i korisnici koji odlažu papir i karton u dodijeljene spremnike.

Molimo Vas da odvojeno prikupljeni otpad ( papir i karton, plastična i staklena ambalaža ), odgovorno odlažete u spremnike za odvojeno prikupljanje papira , plastične ambalaže ( ne najlona i tvrde plastike ) i staklene ambalaže. Molimo Vas da u spremnike za odvojeno prikupljeni otpad ne odlažete miješani komunalni otpad.

Izvor: Raspored odvoza PAPIRA i KARTONA u 2022. godinu (komunalac.hr)